spot_img

ഡൗണ്‍ സിന്‍ഡ്രോം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

മാർച്ച്‌ 21 നാം ഓരോ വർഷവും ഡൗൺസിൻഡ്രോം ദിനമായി ആചാരിച്ചു വരുന്നു. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്താണ് ?, ട്രൈസോമി 21എന്ന് ശാസ്ത്രഭാഷയിൽ പറയുന്ന, ഡൗൺസിൻഡ്രോം 1000 ത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അല്ലങ്കിൽ 800 ൽ ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ലോകമൊട്ടാകെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഒരു സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നകാര്യങ്ങൾ അവ ഒന്നിച്ച് ഈ കുട്ടികളിൽ കാണുകയാണ്. ഇവ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ക്രോമസോമുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ജോഡി (pair)അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു എണ്ണമായാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോശങ്ങളിൽ ക്രോമസോം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒന്നു മുതൽ 22 വരെയുള്ള ക്രോമസോമുകൾ , അത് കൂടാതെ ലിംഗം നിർണ്ണയിക്കുന്ന X&Y ക്രോമസോമുകളും. ഇതിൽ 21 മത്തെ ക്രോമസോം 2 എണ്ണത്തിനു പകരം 3 എണ്ണമായിട്ടുള്ള ചില കുട്ടികൾ ….ആ കുട്ടികളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടു പിടിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഒന്നിച്ചു ട്രൈ സോമി 21 – ഡൗൺസിൻഡ്രോം എന്ന് പേരു നൽകിയത്.

ഡൗണ്‍ സിന്‍ഡ്രോം എങ്ങിനെ തിരിച്ചറിയാം
ട്രൈസോമി 21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനു പകരം മൂന്നു ക്രോമസോം 21ആണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളത്.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രോമസോം ഒന്ന് കൂടിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നും, കൂടുന്നത് ഗുണമാണോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അധികമാകുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മനാ തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ, വിസിബിൾ ബെർത്ത് ഡിഫക്റ്റ് (visible birth defects) ഉണ്ടാകും. അത് പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള മുഖത്തിന്റെ ഫേഷ്യൽ ഡിസ്മോർഫിസം (facial dysorphism) :ചെറിയ മൂക്ക്, അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ കണ്ണുകൾ, ആ കണ്ണുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചു രണ്ടു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് epicanthal foldഎന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനു ചുറ്റും ഒരു സ്കിനിന്റെ പാളി കൂടി കാണാം.കണ്ണുകൾ കുറച്ചു മുകളിലേക്കായി അത് പ്രത്യേകിച്ചും തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് mong loid Slant എന്ന് പറയും. ആ രീതിയിൽ കണ്ണുകൾ കുറച്ചു മുകളിലേക്കായും , ചെവികൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണേണ്ട പൊസിഷനിൽ നിന്ന് താഴോട്ടായും കാണും. ചെറിയ വായയായിരിക്കും പക്ഷെ നാവ് പുറത്തേക്കായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ . കഴുത്ത്‌ ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. കയ്യും കാലും ചെറുതാണെന്നും തോന്നും .സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾക്കു കൈപത്തിയിലെ രേഖകൾ 2 വരകൾ ഉണ്ടാകും . പക്ഷെ, ഡൗൺസിൻഡ്രോം കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും അത് ഒരൊറ്റ വരയെ കാണുള്ളൂ. (single Pal mar crease ) അത് കൂടാതെ ചെറുവിരൽ അവക്കൊരു ചെറിയ വളവ് (clinodactyli)കാലിൽ തള്ള വിരലിനും മറ്റു വിരലുകൾക്കുമിടയിൽ കൂടുതൽ അകലം അതിന് നമ്മൾ സാൻഡൽ ഗ്യാപ്പ് (Sandal gap )എന്ന് പറയും. ഈ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾക്കു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡൗൺസിൻഡ്രോം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. പലപ്പോഴും ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള സ്ക്രീനിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കും. കുറച്ചു വ്യത്യാസമുള്ള ആകൃതി (shape)ആയിരിക്കും തലയുടേത്. (BrachyCephaly). തലയുടെ പിറകിലുള്ള bone കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുമായിരിക്കും .ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് വരാവുന്ന മറ്റ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ
കൂടെ വരാവുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ – ഇത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കുട്ടികളിൽ മുപ്പത്, നാൽപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളിലും കാണാറുണ്ട്. ഹൃദയം രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് പോരായ്മകൾ എൻ‌ഡോകാർ‌ഡിയൽ‌ കുഷ്യൻ‌ ഡിഫെക്ടസ് ( endocardial cushion defects) എന്ന് പറയും ഇതാണ് അറുപത് ശതമാനം വരെ കുട്ടികൾക്കും കാണാറുള്ളത് .ഹൃദയ ഭിത്തിയിൽ ഉള്ള ദ്വാരങ്ങൾ ആയിട്ടായിരിക്കും . അത് മൂലം ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുകയും, ഹൃദയത്തിന് തളർച്ച വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും.ഹൃദയമാണ് കാര്യമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ആദ്യത്തെ 8 ,9 മാസത്തിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായും എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി അടക്കമുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിംഗ് നടത്താറുണ്ട്.

ദഹന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ

ദഹന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടലിന്റെ വളർച്ചയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ചെറുകുടലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് (duodenal atresia) സാധാരണ ഗതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായി ഗ്രന്ഥികൾക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇത് മൂലം കുഞ്ഞിനുണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. മെഗാ കൊളൻ എന്ന് പറയും ഇതിലും കുഞ്ഞിന് മലബന്ധം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ, കുടലിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് കാണുന്നത് ഇതും ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട്.

കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ

പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് , കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കണ്ടക്ഷൻ ഡെഫ്നസ്സ് (Conduction deafness) കാരണം ചെവി പൊട്ടി ഒലിപ്പ് വരുന്നത് , ചെവിയുടെ ശ്രവണ ശേഷി കുറയുന്നത് , ഇതും കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും കാണാറുണ്ട്.

ഈ കുട്ടികൾ വലുതാവുമ്പോൾ സ്പോർട്സിലോക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു പറയും കാരണം ഈ കുട്ടികളിൽ കഴുത്തിൽ കശേരുക്കളിൽ ഉള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇത് പെട്ടെന്ന് തെന്നി മാറുമ്പോൾ വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം. ഇതിനെ atlanto occipital subluxation എന്നാണ് പറയുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കശേരുക്കളിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവന് തന്നെ ഭാവിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയാണിത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കണ്ടു പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ്
പൊതുവെ ഈ കുട്ടികളിൽ മസിലുകൾ കുറച്ച് ബലക്കുറവുള്ളത് പോലെ തോന്നും (Hypotonia) തലയുറക്കാനൊക്കെ വൈകും. മൂന്ന് മാസത്തിൽ നാല് മാസത്തിൽ neck control വരുന്നത് പലപ്പോഴും 6 മുതൽ 8 മാസം വരെ വൈകും .
IQ:
പലതരത്തിലുള്ള ഐ ക്യു .നമ്മൾ മെന്റൽ ഏജ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് താമസം ആയിട്ട് ആകും നാൽപ്പത് അമ്പത് ശതമാനം കുറവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡവലപ്പ്മെന്റ് കാണുക .ചിലരിൽ അറുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലും ആയി കാണാറുണ്ട്. ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള വികാസം , അതു കൂടാതെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് പുറകിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികളിൽ കാണാറുള്ളത്. പക്ഷേ പൊതുവെ ഇവർ വളരെ സന്തോഷ പ്രകൃതത്തിലാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. പിന്നെ അവർ മെല്ലെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് പുറകിലാണെങ്കിലും നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരു പരിധി വരെ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാകാറുണ്ട്.
സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ
ഇനി കൗമാരകാലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വാശി കൂടുക ,ചെയ്തത് തന്നെ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതം ഇതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. കൃത്യമായി ഇടപെടലുകൾ, പരിശീലനം അവരുടെ മാനസിക വളർച്ചയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് നല്ല പരിശീലനം (Training) കൊടുത്ത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജോലികൾ കൊടുത്ത് പരിശീലിപ്പിക്കണം.

ഇത്രയുമെല്ലാം ഒരു ഡൗൺസിൻഡ്രോം കുഞ്ഞിന്റെ മാതാപിതാക്കളും സമൂഹവും അറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള ഇടപെടൽ (early intervention) ഏറെ സഹായം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്. എത്ര നേരത്തെ സ്റ്റിമുലേഷൻ നൽകാമോ അത്രയും നേരത്തെ ചെയ്യുക .കേൾവിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ നൽകുക .ഹൃദയത്തിനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ നൽകുക.

തൈറോയിഡ് പരിശോധന

ഏറ്റവും ഓർമിക്കേണ്ട കാര്യം അവരുടെ തൈറോയിഡ് ഫങ്ങ്ഷൻ (Thyroid function) ആണ്. ജനിച്ച് ആദ്യ മാസത്തിലും ശേഷം ആറ് ഏഴ് മാസത്തെ ഇടവേളയിലും പിന്നീട് ഓരോ വർഷവും ചെയ്യുക. പഴയ കാലത്ത് തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോംരോഗികൾക്ക് , അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ഉയരം കുറവ് , തടിച്ച പ്രകൃതം ,വട്ട മുഖം നാവ് പുറത്ത് ഇടുന്ന അവസ്ഥ, എല്ലാത്തിനും ഒരു മാന്ദ്യം ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു മുൻപത്തെ ഡൗൺസിൻഡ്രോം ആളുകൾ.തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കുറവ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ഭീകരമായ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചത്. ഇപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് കുറവ് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ തന്നെഅതിന് വേണ്ട മരുന്നുകൾ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കൊണ്ട് ഇവർ ഫിസിക്കലി സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ആവും . മറ്റ് കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ഉയരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ തൈറോയ്ഡ് ഫങ്ങ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നിർബന്ധമായും ഓരോ വർഷവും ചെയ്ത് അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

എങ്ങിനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം ?

ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കുട്ടികൾക്കും സമൂഹത്തിൽ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരേയും ശ്രദ്ധിക്കണം .അതിന് രക്ഷിതാക്കളും സമൂഹവും ഒരു പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം.ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് എന്ന സംശയം വരുമ്പോൾ അത് മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നിടത്തും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്.ഇത് ആരുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്നും ഒരു കുഞ്ഞിന് ഈ അസുഖം ആണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്നത് തൊട്ട് അത് കുഞ്ഞിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാവില്ല കുഞ്ഞിന്റെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രശ്നം മാറും. അച്ഛനിൽ നിന്നോ അമ്മയിൽ നിന്നോ ഈ അധിക ക്രോമസോം വരുന്നത് ? അഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വയസ് കൂടുന്നതിനുസരിച്ച് ഈ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ആണ് . കുറച്ച് പ്രായത്തിന് ശേഷം ഗർഭിണി ആകാനുദ്ദേശിക്കുന്ന അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ,ഭർത്താവ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം’ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം . അവരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കുക .ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട് .കുഞ്ഞിന് അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഗർഭകാലത്തെ ആദ്യത്തെ 3 മാസം കോറിയോണിക് വില്ലസ് സാമ്പിൾ (chorionic vili Sampling)എന്നു പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് , അതല്ല 12 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ 16 ആഴ്ച വരെ അമ്നിയോസെന്റസിസ് (Amnio centesis ) എന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് . കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് (Trans Abdominal. ആയി ) പൊക്കിൾകൊടിയിൽ നിന്നും കോർഡോസെന്റസിസ് എന്ന ടെസ്റ്റു മുണ്ട്.
എല്ലാ ടെസ്റ്റിലും ഭ്രൂണത്തിന്റെ കോശങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് .ഇത് വഴി അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും . ഇതില്ലാതെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ മറ്റുചില സൂചനകൾ ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ 3 മാസത്തിൽ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകം മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം. അത് കഴുത്തിന് nuchal thickness കൂടുക എന്ന് പറയും. ആന്തരികഅവയവങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സൂചകങ്ങൾ :ആ സൂചകങ്ങളിൽ നല്ലൊരു സോണോളൊജിസ്റ്റിന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം വരാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻപ്രത്യേക ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് Triple ടെസ്റ്റ്‌ എന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നേരെത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നത് ഗർഭകാലത്തിലെ ആദ്യത്തെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് നടത്തി മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ Triple test ചെയ്യുക. അതിലെ സാധ്യതകൾ അനുസരിച്ചു തീരുമാനം ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെത്തെ പറഞ്ഞ invasive ആയിട്ടുള്ള കോറിയോണിക് വില്ലസ് സാമ്പിൾ , അമ്നിയോസെന്റസിസ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോമസോമിലെ വ്യത്യാസമാണ് കണ്ടറിയുന്നത്.

അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ വന്നു പെട്ടു. ഇനി വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞ് ആ തരത്തിൽ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിനു ഇങ്ങനെത്തെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെത്തെ ഒരു കുഞ്ഞാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?. ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു ഡൗൺസിൻഡ്രോം പലപ്പോഴും 94 ശതമാനവും ട്രൈസോമി എന്ന് പറയുന്ന, ഒരു ക്രോമസോം രണ്ടിനു പകരം മൂന്നു ക്രോമസോം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ. പിന്നെ അപൂർവ്വമായിട്ട് കുറച്ചു പേരിൽ ട്രാൻസ്‌ലോക്കേഷൻ (translocation) എന്നെല്ലാം പറയും. ആ തരത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ശതമാനം സാധ്യത മാത്രമാണുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീൻ പഠനം ക്രോമസോം അനാലിസിസ് ആദ്യം നടത്തും. ആ ക്രോമസോം അനാലിസിസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനം ആണ് എന്ന് കണ്ടു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും കാരിയേഴ്സ് ആണോ എന്ന് നോക്കും . അതിന് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ക്രോമസോം പഠനം വീണ്ടും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഈ പഠനം നടത്തികിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധനുമായും ജനിറ്റിസ്റ്റുമായും ബന്ധപെട്ട് വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്. ഡൗൺസിൻഡ്രോം കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള , അത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പൊതുവെയുള്ള population ലെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് കണ്ടു വരുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനവും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യം.

Related Articles

പാമ്പുകളെ_സൂക്ഷിക്കുക…ആവശ്യം  വന്നാൽ വിളിക്കൂക …

താഴെ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ 12 ആശുപത്രികളുടെ പേരുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക അണലിയെ! ഡിസംബർ, ജനുവരി...

ഈ അക്രമത്തിനു എതിരെ നാം ഇനിയും മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ..

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വനിതാ ഡോക്ടർക്ക് രോഗിയുടെ ബന്ധുവിൽ നിന്നും വയറ്റിന്...

കാഴ്ചയിലാണ് പ്രതീക്ഷ: ലോക കാഴ്ച ദിനം

കണ്ണുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനുകളും മിനറലുകളും നൽകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പതിവായി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിമ്മുടെ കണ്ണുകളെ എപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും.

ശാരീരിക ആരോഗ്യം പോലെതന്നെ പ്രധാനാമാണ്‌ മാനസിക ആരോഗ്യവും .

ശരീരം പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒന്നാണ് മനസ്സും മാനസികാരോഗ്യവും. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന് പുറമേ മാനസികാരോഗ്യവും പ്രധാനമാണ്.

373 COMMENTS

 1. Looking for an exciting way to spend your free time?
  Look no further than our website dedicated to all things gambling!
  Whether you’re a seasoned pro or a newbie just
  starting out, our site has everything you need to satisfy your thirst for adrenaline-pumping action. From classic table
  games like poker and blackjack to the latest slot machines and virtual sports betting, we’ve got it all.
  And with our user-friendly interface and secure payment options, you can rest assured that your experience with us will be both entertaining and safe.
  So why wait? Come join the fun and see what all the fuss is about!

  Review my web blog :: blogminds.com

 2. Just desire to say your article is as astonishing.
  The clarity in your post is just spectacular and i can assume you are
  an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to
  keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up
  the enjoyable work.

 3. Same kasyna lubią rozdawać darmowe obroty. Jednak, aby zdobyć ich więcej, musimy wpłacić swój pierwszy depozyt. Darmowe obroty zostaną nam wtedy przyznane w ramach bonusu powitalnego (oczywiście pod warunkiem, że kasyno oferuje taką opcję). Aby wyróżnić się z tłumu i zwabić graczy, kasyno zaoferuje jakąś ofertę powitalną, zazwyczaj w formie bonusu powitalnego lub darmowych spinów. Nie przegap najnowszych ofert! Dolacz do naszego newslettera i jako pierwszy dowiedz sie o najnowszych promocjach z darmowymi spinami Pamiętaj, że bonus na start bez depozytu wiąże się z obrotem, czyli postawienia zakładów na określoną kwotę, zanim będziesz mógł wypłacić środki. Mimo wszystko takie darmowe bonusy są trakcyjne dla gracza z prostego powodu: przegrana nie wiązała się z utratą pieniędzy, a wygrana oznaczała zyskanie dodatkowych środków.
  https://echo-wiki.win/index.php?title=Kasyno_internetowe_podatek
  20Bet Casino. Minimalna wpłata 5 złotych, a do tego bonus na start w wysokości 170 darmowych obrotów, a także 220 euro, to nie jedyne atuty kasyna 20 Bet. Ilość różnorodnych gier wynosi ponad 1000 tytułów, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. W 20 Bet kasyno wpłata od 5zl możliwa jest do realizacji na niektórych slotach. Znajdź legalne strony z grami slotowymi online w roku 2023 zanim jednak przejdziemy dalej, poniesiesz opłaty za konwersję. Ten rodzaj bonusu jest zazwyczaj częścią pakietu powitalnego, jako podziękowanie za rejestrację, lub czasami jest przyznawany przez kasyno raz na jakiś czas, aby nagrodzić cię za twoją lojalność. Tak więc, znajdź kasyno online, które odpowiada Twoim potrzebom i zacznij grać już dziś.

 4. When it comes to spring summer classroom decor, vibrant color is the name of … Hmm, something went wrong. “A science fair is a competitive event hosted by schools worldwide. The distinguishing characteristic of a science fair is that the project entries employ the scientific method to test hypotheses. Science fairs are not exhibits or mere displays of projects.” ~Wiki Peace, love and slime! Here’s a far out idea for craft time: tie dye slime made with ARM & HAMMER™ Baking Soda. Mix and match colors for new ooey gooey fun every time! 20. If the weather is warm out during your science fair, try building a solar oven. Best science lab decoration ideas on a budget Fulton, L. & Campbell, B. (2004). Student-centered notebooks. Science and Children, 42(3), 26-29.
  http://www.cjlake.kr/2016/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=31936
  Also, check out my Bundle of Seasonal Task Cards, literacy and math Quick Writes, and all new Outdoor Discovery STEM Bins below! But finding STEM projects for kids the average parent or teacher can facilitate is not always easy. Fortunately for you, we’ve taken care of the guesswork and compiled a list of 11 simple STEM activities for kids you can employ as early as preschool. Once you have started embracing STEM principles you will want to start developing your own STEM lesson plans and STEM activities. In fact, this is one of the great benefits of STEM: the ability to customize, adapt and develop plans and activities to suit your students. Whatever their passions and interests, you can apply a bit of creativity and come up with a fantastic, integrated STEM session.

 5. И така, видно е, че намирането в интернет на безплатни игри е достатъчно лесно, така че потърсете, намерете и се забавлявайте! Специално за Вас, за по-удобен достъп до всички наши игри, бонуси и промоции! Национална агенция за приходите обработва и защитава личните данни на физическите лица, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Най-популярни са: Слот игри (Ротативки), Рулетка, Покер, Блекджек, Игри на маса, Бакара и др.
  https://www.chunhyesa.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=47760
  Има две секции за казино игри в сайта и два начина за игра. Първа по ред в менюто е секцията “Казино“, в която има две опции – “Играй“ и “Безплатна игра“. Както се досещате, първата опция стартира игра, в която се използват реалните пари от вашата сметка, а при втората се играе с “измислени“ пари, чисто за забавление. Слотовете с 40 и повече редове предоставят повече възможности за успешно подреждане на комбинации в сравнение с тези, които имат само между 5 и 10 линии. Да, при слот машините с повече линии залозите се увеличават, но пък за сметка на това потенциалните печалби са по-големи. В последно време в онлайн казината броят на слот машини с допълнителни линии се е увеличил значително.

 6. Registratie geweigerd, neem contact op met de klantenservice voor meer informatie. Er is een fout opgetreden. Neem contact op met ondersteuning voor meer informatie. Het bonusprogramma verschilt van casino tot casino. Als een gokclub bonussen aanbiedt voor klanten die SMS betalingen gebruiken, dan krijg je een mooie beloning. Als die mogelijkheid er niet is, is het de moeite waard om van andere voorwaarden gebruik te maken om prijzen te krijgen. SMS Casino Nederland is elk online casino dat SMS betalen accepteert. Voor spelers is SMS-betaling een van de gemakkelijkste manieren om geld op een account te storten. Registratie geweigerd, neem contact op met de klantenservice voor meer informatie. Er is een fout opgetreden. Neem contact op met ondersteuning voor meer informatie.
  http://www.daongil.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=8131
  Allereerst een heel groot praktisch voordeel: alléén bij online casino’s met een Nederlandse vergunning kun je geld storten met iDeal. Bij alle andere casino’s moet je gebruikmaken van ingewikkelder betaalmethoden of zelfs Bitcoin, met alle risico’s van dien. Onze online casino top 5 is (in willekeurige volgorde): Kansino, TOTO Casino, Unibet, Circus Casino en Jack’s Casino Online. Bij de live casino spellen is online roulette het meest gespeeld. De meest populaire roulette variant is die met Nederlandse dealers. De Nederlandse online speler vindt het fijn om te spelen aan een tafel met een Nederlandse dealer en samen met andere Nederlanders een potje roulette te spelen. Proudly powered by WordPress Het groeiende aanbod helpt daarbij, toch kun je ook stellen dat de Nederlandse online casino’s op bepaalde vlakken een achterstand hebben op de buitenlandse casino’s. En dat komt door die strenge regelgeving. Het jaagt bepaalde spelers bijna in de armen van illegale casino’s.

 7. So, there it is. Now it’s time to play! To learn more about slots, read our guide to playing free casino slot games for fun without risking cash. We will review each of the top free offline casino slots games on this page. We will explain how to play free offline slots. We will delve into the pros and cons of choosing free slots to play offline. We will also show you the best casino sites for when you are ready to switch from playing offline free slots to real money online slots and join some of the top USA online casinos. You will find many Asian-themed free offline casino slots games. Our pick of the bunch is 88 Fortunes. This 5-reel slot has 243 ways to win. With an RTP of 96%, this is one of the highest RTP slots on our best free offline slots list. The game can be played for real money at many of the best SG Interactive casinos. It is also available for offline free play.
  https://sergioutqn209466.kylieblog.com/22556486/bovegas-casino-no-deposit-bonus-codes-nz
  In order to play the games, you need to have either a smart phone, tablet with Internet access (iPad or Kindle both work), or a Facebook account. You can download the game from the Google Play Store (for Android), App Store (for iPhones iPads, etc.), or the Amazon app store. You can also log into your Facebook account and go to the MyVegas Slots Facebook page. Mystic Lake has a new way to play your real casino favorites, like slots, video poker, blackjack, keno and bingo. Test your luck spinning famous Vegas slots from Konami™, Everi™, Aruze™ and more. Video poker classics and modern twists like the world-famous Multi-Strike Poker™ are ready for you to hit it big. Or try your hand at the other 100+ casino classics at your fingertips. My parents took a trip to Las Vegas last summer, and their goal was to see how frugal of a trip they could make it. I was so jealous because one, I love Vegas and two, cheap trips are my jam. So, I had to know the details. My parents told me they were saving in Las Vegas with the MyVegas Slots app.

 8. Instead of betting through the app, you can access the Gal Sport Betting TZ Apk site through your browser, which is native to your mobile device. In other words, you don’t need to install or download anything else on your mobile phone or tablet to be able to bet at Galle sportsbook. With Gal Sport Betting, you enjoy digital and physical sports betting and an African-focused wagering experience. In this Gal Sport Betting review, we discuss everything you need to know about the sportsbook, including its payment options, bonuses, and other offerings. To get the welcome bonus on Gal Sport Betting, you must complete the registration process, and you can use the Gal Sport Betting promotion code (ZMBONUS). Then you will have to meet all the terms and conditions. Each year, the Girls Academy and its member clubs organize and participate in community…
  http://www.cdstech.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=32869
  Understanding the different types of sports and leagues in betting is key to successful betting experience. The sports betting sites in Trinidad and Tobago offer a wide range of bet types with others offering more value than others. In the table below, we have presented the most popular sports and events. In 2018 the Supreme Court gave U.S. states permission to legalize sports betting if they wish to do so. As of 2023, It is still fully illegal in 14 states, including California, Massachusetts, and Texas. In nine states, there is some form of pending legislation. Nobody does sports betting like Las Vegas! With so many options between retail, online sportsbooks, and sports betting apps, we are here to lend a hand and give Vegas bettors some tips for betting on the sports they love the most!

 9. En qué juego puede gastar la recompensa depende del casino y su política de bonos, confiable y de buena reputación. En cualquier caso, reparacion de maquinas de bingo deberá ingresar cierta información personal. Los mercados de predicción muestran que Biden es el claro favorito del Partido Demócrata, que incluirá su nombre. El dinero gratis es genial, dirección de correo electrónico. En base a allá, Aloha Party, sería algún rótulo que referente a las cual se podrí¡ potenciar una amplia diversidad bonos referente a diferentes modalidades, incluyendo bonificaciones por recepción, rachas indumentarias meetings específicas. Betfred Bingo es próspero así como colorido, es que referente a Betsson Casino sobre Argentina. Los frutas de el carrete sustituirán alrededor del emblema que dará como producto nuestro mayor remuneración factible, tú suele solicitar cualquier bono normalmente coinciden con dicho tanque. Pudiera llegar a ser que podría llegar a ser el esparcimiento de lotería que esté buscando, igual que es de aguardar.
  http://www.sangjinarp.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=42436
  Antes de meternos a fondo con cada casino, investigamos ciertos aspectos clave que nos muestran si un casino es fiable o no. Un criterio importante es la existencia o no de una licencia para el sitio, ya que sólo reseñamos casinos debidamente regulados. Otro aspecto fundamental es el de la seguridad. Comprobamos si la conexión con el sitio web y el software están debidamente cifrados y asegurados mediante SSL. Por último, pero no menos importante, verificamos los antecedentes de la empresa, dónde está registrada y quién está detrás de ella, así como si ha salido a bolsa o no. Y aquí viene el quid de la cuestión, ya que no todo es oro lo que reluce y en cuestión de casinos este refrán se hace aún más patente. Así como existen los jugadores tramposos también existen los operadores de casinos deshonestos.

 10. マイキャラクター情報をチェック! 最近FF14を始めた者ですが、どうしても納得いかない事があります。僕は地元ではベーブルースの再来と言われるほど野球が上手く、最速165キロの直球を投げることができ、バッターとしても草野球で5打席連続ホームランを打ったこともあります。しかしながら、なぜかメジャーリーグはおろか、プロ野球からドラフト指名を受けません。大谷選手より確実に野球が上手い僕が無視される理由は何でしょうか?やはりFF14をやっている=ゲームオタクという悪いイメージがあるんでしょうか? レベリングルーレットは特に経験値がおいしいのはわかっていましたが、時間効率で見ると討伐・討滅戦ルーレットがおいしいというのは意外な発見でした。 さて、ここで本題題名になってる「メインクエストルーレット」について janre: オンラインゲーム そんなのしながらでも30分で終わって大量の経験値と詩学をもらえたのでとてもよかったです! FF14はストーリー面白いってよく聞きますが、内容難しいですか?自分はゲームのストーリーにありがちな序盤での専門用語のオンパレードや、固有名詞を説明するために新しい固有名詞を出してくる無限地獄みたいなストーリーが苦手で……。FF14のストーリーは読みやすいですか?
  http://travisqmfu289.cavandoragh.org/saikoro-ai
  FF14でまたコミュニティガイドライン違反の事案が発生したらしい。Twitterにてユーザーが報告しているのをたまたま見かけた。 パッチ5.25で、新たな武器製作クエスト「セイブ・ザ・クイーン」が追加されました。 打ち捨てられた遺物は「グンヒルド・ディルーブラム(ノーマル)」および、「死者の宮殿」でドロップします。グンヒルド・ディルーブラムはクリア時に3個ドロップします。 2023-05-25 阿賀町 データ ロボ サイト セブン Crushは10月に自身のファンコミュニティを通じて入隊のニュースを伝え,かつらぎ町 gta5 ルーレット 車 当て方 ビットハーコイン円 写真=KBS 1TV「ニュース9」放送画面キャプチャ 藤田小百合さんが今月初め,岡山県瀬戸内市 海 物語 新台 2022 アーバンザカパのチョ・ヒョナがプレゼントしたコーヒーケータリングカーを喜んだ…. 本文 FF14が上手くてもかっこいーとはならん 【FF14】黄道十二文書:炎獄一巻のモブ、Fateの位置【地図付き】 …の3種のみが対象となったルーレットです。 完成すると「ジャッジRE」となり、再び光るようになります。 【FF14】階段を浮かせる方法!ロフトの作り方<ハウジング初心者さん必見… ver2.0の最終クエスト「究極幻想アルテマウェポン」をコンプリートすることで、様々な主要コンテンツが開放の前提条件を満たします。手をつけるのが少し大変かと思いますが、メインクエスト進行と合わせて消化していきましょう。

 11. Please note that some casinos on this list are Wizard of Odds APPROVED casinos and others do not bear the Seal of Approval. However, we believe that all of the casinos listed below are safe, fair and operate with the utmost integrity. Please hit this link for more information on Wizard of Odds APPROVED Casinos: As a new player at Ignition casino, you will receive two, if not more, bonuses: the welcome bonus and the poker bonus. As far as casino and poker deposit bonus matchups go, they’re both 100% up to $1,000 if you deposit in fiat and 150% up to 1,500 for Bitcoin deposits with a 25x wagering requirement. Additionally, you can claim these bonuses using the Ignition casino bonus code and be well on your way to winning real money. Ignition really excel in the best online casino promos.
  http://www.gongsil.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=526468
  Since the games were not evenly spaced out, but crammed together, we had to look closely at the game cards to see what games they were. One word of advice to the casino is to please include the option to see games by software game developers. Deposit or withdrawal is possible via payment systems: Skrill, Visa, Mastercard, Trustly, Paysafecard, Cashier.Currencies: EUR.The withdrawal limit is 10000 GBP per 30 days. Play at an online casino, and pay with phone credit on your monthly bill. Payforit casinos are those that let you pay for real money games by mobile phone. Casino companies are increasingly enabling this new payment method, with the biggest names in gambling already offering this exciting way to pay. Here you can learn more about the payment option and see the best casinos for payforit. Why not get started now at our top pay by phone casino Mega Pari.

 12. Non UK casino payments are limited and they’re different from those in UK casinos. You won’t be able to use some of the UK-specific payment methods which allow fast and secure payments for British punters. In the non UK registered casino, you can use some of the internationally-recognised payment methods like credit cards, e-Wallets or cryptocurrencies. We can then identify new gambling operators that are safe to use for UK customers and list their betting sites on our website. At the moment, there aren’t any no account casinos UK either. This type of site is popular in other countries, as players log in, deposit, and play using their bank information. Casinos can also verify their players using the bank information. Unfortunately, this hasn’t made it to the UK yet – but we hope it does soon as this would solve many issues.
  http://nubes.dothome.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10900
  Casino Games are real money games that are readily available at live casino sites and offered in a non-live setting. Non-live games means not manned by live croupiers as opposed to all other games at the live casino. Casino games include games such as slot machines, scratch cards, Bingo Games, Table Games (non-live), Slingo, Video Poker and other games. In readiness for your Live dealer game action, many online casino sites offer you table games to play for fun, which you can use as a practice time when you join real money live casino games. Casino table games include Roulette, Baccarat, Blackjack tables, Pai Gow Poker, Three Card Poker and other games. If you want to make live casino deposits with PayPal, we have included the top site. Or, if you want to boost your bankroll with live dealer bonuses, you will find the operator with the best live casino bonus opportunities among our recommendations. Or, if you want to play live dealer games at the UK’s best site, you will find the operator that offers the overall best live casino online experience at the top of our list.

 13. Agent Spins Casino Sister Sites. Agent Spins Casino offers a first class experience to its players, this is where you can get an emperors’ treat. Agent Spins Casino is one of the many online gaming sites owned by Prism Marketing. New players at NY Spins receive up to 50 spins of which some are free spins with no deposit required. New players at NY Spins receive up to 50 spins of which some are free spins with no deposit required. We rated Bonza Spins Casino with 8,6 Sister-Points of 10 Every time you win when playing at NY Spins, you collect points. These points can then be used to purchase additional promotions based around specific New York landmarks. You can purchase four different types of bonuses: free spins, deposit to get free spins, deposit and get bonus money and direct cash prizes. The website has a neat progress bar shaped like the New York City skyline to track your progress.
  http://www.insem.co.kr/gn/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=217400
  Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept refuse cookies when revisiting our site. AsianCuisine Emerald Resort & Casino is the only venue in the Vaal area with the facilities and expertise to host busy conferences of up to 3000delegates as well as intimate, fairy-tale weddings, parties or other events and celebrations. The newly-constructed, $400M Emerald Queen Casino will open June 8 replacing the former EQC Tacoma I-5 Casino. A morning ceremony and tribal members will preceed the public opening scheduled for noon. Share this article “TCSJOHNHUXLEY is the only supplier that can offer the all-round service that we were looking for, allowing us to introduce a unique style that the Emerald can build on.” – Nicholas Chapman, Gaming Executive for the Emerald Casino.

 14. Have fun learning and good luck! Sequence Numbers is a great game where each  player holds a subtraction or addition card. Get the right answer and add a chip to the board. When you get five – you win! What a fun math board game! I think this is great for younger children, but also older kids. You could make it harder by adding a timer so they have only a set amount of time to answer the math questions. This online math games for 4th grade improves visual attention and counting skills. KidzType Typing Games Awful Waffles -Online Game 8th Grade Math Games – Square roots, exponents, and scientific notation are some of the concepts in these fun math games. The Pythagorean Theorem is also featured in these games also. Play this game to practise multiplication skills.Take a look
  https://pop-lifting.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=45851
  Taur is an action-strategy sci-fi game. Control the Prime Cannon and unlock all of its powerful weapons and abilities. Build turrets, droids, aircraft and more as you fight to protect the homeworld of the Tauron droids against a relentless invasion. Will your Taur stand against the Imperion warmachine? It has remained one of the most played tower defense games. It’s also an entertaining game that is indeed excellent for new players. For individuals who have completed the game, the creators have consistently added additional features. The best part is that it is on both Google Play and Apple Appstore. The premise of this game is that a deep conflict has emerged between you and the evil invaders. Your goal now is to fight them to protect your freedom and liberty. Build a team of snipers, gunners, rockets, ice towers, and other amazing defenses.

 15. 7Cric is a highly reputable online casino site that caters specifically to Indian players. With a wide range of games, including both traditional casino favorites and newer, more innovative options, 7Cric offers something for every type of player. In addition to offering a great selection of games, With 24 different payment methods, WildCasino sits firmly among the top online casinos that pay real money in the USA. And with 16 different cryptocurrency options, plus a number of special Bitcoin bonuses, it is arguably the best crypto casino in the USA today. When it comes to playing casino games, the Bet US casino offers a good selection. There are 24 different video poker games, 35 table games, 32 blackjack games, 350-plus slots and 15 live dealer games available. Overall, this is a good online casino that can meet the needs of those looking for quality real-money casino games.
  http://artcrowd.co.kr/gnuboard5/yc5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23415
  This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data. Yes, it’s true that each of the different machines have different mechanics, i.e. different things that need to take place in order for you to win some money, but other than that, this is a game of chance, and not a game of skill. And no, there’s no real money involved here, unless, of course, you choose to spend some dough on some in-game coin packages. Download Casino Slots: House of Fun™️ Free 777 Vegas Games on PC 3. Search Casino Slots: House of Fun™️ Free 777 Vegas Games in Google Play

 16. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Appreciate it

 17. ज़ेविल 6.0 स्वचालित रूप से अधिकांश प्रकार के कैप्चा को हल करता है,
  सहित इस प्रकार के captchas: ReCaptcha-2, ReCaptcha v.3, Hotmail, Google captcha, SolveMedia, BitcoinFaucet, Steam, +12k
  + hCaptcha नए ज़ेविल 6.0 में समर्थित!

  1.) तेज, आसान, सटीक
  ज़ेविल दुनिया का सबसे तेज़ कैप्चा हत्यारा है । इसकी कोई हल सीमा नहीं है, कोई थ्रेड संख्या सीमा नहीं है
  आप प्रति दिन 1.000.000.000 कैप्चा भी हल कर सकते हैं और इसकी कीमत 0 (शून्य) अमरीकी डालर होगी! बस 59 अमरीकी डालर और सभी के लिए लाइसेंस खरीदें!

  2.) कई एपीआई समर्थन
  ज़ेविल 6 से अधिक विभिन्न, दुनिया भर में ज्ञात एपीआई का समर्थन करता है: 2captcha.com, anti-captchas.com (antigate), RuCaptcha, death-by-captcha, etc.
  बस अपने कैप्चा को एचटीटीपी अनुरोध के माध्यम से भेजें, क्योंकि आप उस सेवा में से किसी में भी भेज सकते हैं – और ज़ेविल आपके कैप्चा को हल करेगा!
  तो, एक्सविल एसईओ/एसएमएम/पासवर्ड रिकवरी/पार्सिंग/पोस्टिंग/क्लिक/क्रिप्टोक्यूरेंसी/आदि के लिए सैकड़ों अनुप्रयोगों के साथ संगत है ।

  3.) उपयोगी समर्थन और मैनुअल
  खरीद के बाद, आपको एक निजी तकनीक तक पहुंच मिली । समर्थन मंच, विकी, स्काइप / टेलीग्राम ऑनलाइन समर्थन
  डेवलपर्स ज़ेविल को आपके प्रकार के कैप्चा को मुफ्त में और बहुत तेज़ी से प्रशिक्षित करेंगे-बस उन्हें उदाहरण भेजें

  4.) ज़ेविल पूर्ण संस्करण का निःशुल्क परीक्षण उपयोग कैसे प्राप्त करें?
  – गूगल में सर्च करने की कोशिश करें “Home of XEvil”
  – आपको एक्सविल उपयोगकर्ताओं के खुले पोर्ट 80 के साथ आईपी मिलेगा (सुनिश्चित करने के लिए किसी भी आईपी पर क्लिक करें)
  – उस आईपी में से एक में 2 कैप्चा एपीआई के माध्यम से अपना कैप्चा भेजने का प्रयास करें
  – यदि आपको खराब कुंजी त्रुटि मिली है, तो बस एक और आईपी ट्रू करें
  – आनंद लें! 🙂
  – (यह एचकैप्चा के लिए काम नहीं करता है!)

  चेतावनी: नि: शुल्क ज़ेविल डेमो रिकैप्चा, एचकैप्चा और अधिकांश अन्य प्रकार के कैप्चा का समर्थन नहीं करता है!

  http://xrumersale.site/

 18. ज़ेविल 6.0 स्वचालित रूप से अधिकांश प्रकार के कैप्चा को हल करता है,
  सहित इस प्रकार के captchas: ReCaptcha-2, ReCaptcha-3, Hotmail (Microsoft), Google, SolveMedia, BitcoinFaucet, Steam, +12000
  + hCaptcha नए ज़ेविल 6.0 में समर्थित!

  1.) तेज, आसान, सटीक
  ज़ेविल दुनिया का सबसे तेज़ कैप्चा हत्यारा है । इसकी कोई हल सीमा नहीं है, कोई थ्रेड संख्या सीमा नहीं है
  आप प्रति दिन 1.000.000.000 कैप्चा भी हल कर सकते हैं और इसकी कीमत 0 (शून्य) अमरीकी डालर होगी! बस 59 अमरीकी डालर और सभी के लिए लाइसेंस खरीदें!

  2.) कई एपीआई समर्थन
  ज़ेविल 6 से अधिक विभिन्न, दुनिया भर में ज्ञात एपीआई का समर्थन करता है: 2captcha.com, anti-captcha (antigate), rucaptcha.com, DeathByCaptcha, etc.
  बस अपने कैप्चा को एचटीटीपी अनुरोध के माध्यम से भेजें, क्योंकि आप उस सेवा में से किसी में भी भेज सकते हैं – और ज़ेविल आपके कैप्चा को हल करेगा!
  तो, एक्सविल एसईओ/एसएमएम/पासवर्ड रिकवरी/पार्सिंग/पोस्टिंग/क्लिक/क्रिप्टोक्यूरेंसी/आदि के लिए सैकड़ों अनुप्रयोगों के साथ संगत है ।

  3.) उपयोगी समर्थन और मैनुअल
  खरीद के बाद, आपको एक निजी तकनीक तक पहुंच मिली । समर्थन मंच, विकी, स्काइप / टेलीग्राम ऑनलाइन समर्थन
  डेवलपर्स ज़ेविल को आपके प्रकार के कैप्चा को मुफ्त में और बहुत तेज़ी से प्रशिक्षित करेंगे-बस उन्हें उदाहरण भेजें

  4.) ज़ेविल पूर्ण संस्करण का निःशुल्क परीक्षण उपयोग कैसे प्राप्त करें?
  – गूगल में सर्च करने की कोशिश करें “Home of XEvil”
  – आपको एक्सविल उपयोगकर्ताओं के खुले पोर्ट 80 के साथ आईपी मिलेगा (सुनिश्चित करने के लिए किसी भी आईपी पर क्लिक करें)
  – उस आईपी में से एक में 2 कैप्चा एपीआई के माध्यम से अपना कैप्चा भेजने का प्रयास करें
  – यदि आपको खराब कुंजी त्रुटि मिली है, तो बस एक और आईपी ट्रू करें
  – आनंद लें! 🙂
  – (यह एचकैप्चा के लिए काम नहीं करता है!)

  चेतावनी: नि: शुल्क ज़ेविल डेमो रिकैप्चा, एचकैप्चा और अधिकांश अन्य प्रकार के कैप्चा का समर्थन नहीं करता है!

  http://XEvil.Net/

 19. Hi there, thanks for reaching out. I appreciate you letting me know about this unpleasant experience. Please contact our Support Team via e-mail at Support@888casino or by following this path: Cashier -> Help? & they’ll gladly sort it out for you. Thank you for your patience & understanding in this matter. Blackout Bingo’s promo ad featured stock video content of attractive women looking delighted, paired with hypothetical text questions like “What if you earned $30 a day playing bingo? Then you’d earn an extra $900 a month!” It depends on the online casino you are considering using. On more well-established and noteworthy online casinos, using PayPal for both deposits and withdrawals will rarely be an issue. However, some less notable online casinos may not have the technical ability to support PayPal as a payment method. For more information about payment methods and the best PayPal casinos, check out our gambling payment providers
  http://victoryvapekorea.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=13829
  Kaspersky Kurumsal Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ivan Vassunov: – “Kaspersky Endpoint Security for Business’ın özellikle müşterilerimizden gelen derecelendirmelerle, Endpoint Security’de lider… Trabzon’da ‘şampiyonluk’ biletleri karaborsaya düştü: En ucuzu 30 bin TL! ==>Play at Lucky Club Casino It is important to take note that the lucky day for Lucky Club Casino No Deposit Bonus is Monday. Players who will get started on this most fortunate day will see Lady Luck smile on their bankroll since they will be entitled to receive a tasty no-deposit bonus, as well as hear news of other Lucky Club Casino promotions. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 50. yıl kutlamaları kapsamında, dünyanın önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi’nin Anna Karenina gösterisini…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here